เพ็งพรหม เ. การบริหารงานบุคคลตามหลักพรหมวิหารธรรม. พุทธมัคค์, [S. l.], v. 7, n. 2, p. 221–228, 2022. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bdm/article/view/259197. Acesso em: 23 ก.พ. 2024.