ทองจันทร์ พ. . .; โพธิ์สิงห์ ภ. . บทบาทของพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะสงฆ์. พุทธมัคค์, [S. l.], v. 7, n. 1, p. 311–323, 2022. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bdm/article/view/259360. Acesso em: 28 พ.ค. 2024.