ทองจันทร์ ส. .; ตาแก้ว ร. .; บุญเจือ ก. .; อมฤตวาริน ส. . การดูแลสุขภาพแบบองค์รวมตามหลักปรัชญาหลังนวยุคสายกลาง. พุทธมัคค์, [S. l.], v. 7, n. 2, p. 236–247, 2022. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bdm/article/view/259675. Acesso em: 23 ก.พ. 2024.