หริมเทพาธิป เ.; ตาแก้ว ร. .; มาโนช พ. .; คุณปัญญา ป. . ปัจจัยพลังอำนาจของชาติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง. พุทธมัคค์, [S. l.], v. 8, n. 1, p. 42–53, 2023. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bdm/article/view/261133. Acesso em: 29 ก.พ. 2024.