กมล พ. .; สิทฺธิเมธี พ. . อุดมการณ์และกระบวนการการเสริมสร้างสังคมสู่วิถีชีวิตใหม่ตามหลักพุทธธรรมของเครือข่ายจิตอาสาจังหวัดชัยภูมิ. พุทธมัคค์, [S. l.], v. 8, n. 1, p. 87–95, 2023. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bdm/article/view/261575. Acesso em: 23 ก.พ. 2024.