กมล พ. .; สุรปญฺโญ พ. การพัฒนาจริยธรรมของผู้นำท้องถิ่นในจังหวัดชัยภูมิ. พุทธมัคค์, [S. l.], v. 8, n. 1, p. 105–115, 2023. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bdm/article/view/262855. Acesso em: 27 ก.พ. 2024.