อินทโชติ น. . กระบวนการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนต่อองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น รูปแบบเทศบาล (กรณีศึกษา 3 เทศบาล) ในอำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ. พุทธมัคค์, [S. l.], v. 8, n. 1, p. 180–192, 2023. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bdm/article/view/263082. Acesso em: 2 มี.ค. 2024.