ตะวงษา พ. .; บุบผามาลา บ. . การปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผือ อําเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี. พุทธมัคค์, [S. l.], v. 7, n. 2, p. 118–130, 2022. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bdm/article/view/263797. Acesso em: 27 ก.พ. 2024.