ฐานขันแก้ว ป. .; บุบผามาลา บ. . การให้บริการของเทศบาลตำบลแสงสว่าง อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี. พุทธมัคค์, [S. l.], v. 7, n. 2, p. 183–196, 2022. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bdm/article/view/263800. Acesso em: 23 ก.พ. 2024.