(สุรพล โกสิวาล) พ. .; พระศรีวินยาภรณ์; บุดดาสาร อ. . การเสริมสร้างสติพิจารณาด้วยหลักอภิณหปัจจเวกขณ์. พุทธมัคค์, [S. l.], v. 7, n. 2, p. 283–297, 2022. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bdm/article/view/264081. Acesso em: 5 มี.ค. 2024.