พระครูสาครธรรมประสิทธิ์. ความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม. พุทธมัคค์, [S. l.], v. 8, n. 1, p. 139–150, 2023. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bdm/article/view/265374. Acesso em: 2 มี.ค. 2024.