ทองโชติ จ. .; หาญชนะ ช. . การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนตำบลนายูง อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี. พุทธมัคค์, [S. l.], v. 8, n. 1, p. 243–254, 2023. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bdm/article/view/267776. Acesso em: 23 ก.พ. 2024.