(สมศักดิ์ เฉื่อยทอง) พ. .; บุญโท ส. .; อโณทัย ส. . การบูรณาการพุทธจริยศาสตร์ว่าด้วยการพัฒนาการปฏิบัติงานของพระสงฆ์ไทยด้านสังคมสงเคราะห์ในสังคมยุคดิจิทัล. พุทธมัคค์, [S. l.], v. 8, n. 1, p. 277–288, 2023. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bdm/article/view/267779. Acesso em: 1 มี.ค. 2024.