อุทโย (เกตุขาว) พ. .; บุญโท ส. .; อโณทัย ส. . รูปแบบการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมมองผ่านปรัชญาหลังนวยุคของพุทธทาสภิกขุ. พุทธมัคค์, [S. l.], v. 8, n. 1, p. 301–312, 2023. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bdm/article/view/267781. Acesso em: 2 มี.ค. 2024.