หันมนตรี พ. .; อโณทัย ส. .; สัทธาพงษ์ ก. . ความเป็นเกินจริงของวัฒนธรรมการบริโภคอาหารในสังคมหลังนวยุคมองผ่านพุทธปรัชญา. พุทธมัคค์, [S. l.], v. 8, n. 1, p. 313–323, 2023. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bdm/article/view/267782. Acesso em: 2 มี.ค. 2024.