โชคพรประสาท ก. .; สัทธาพงษ์ ก. .; อโณทัย ส. . การบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของผู้ประกอบการ ในการดำเนินธุรกิจในยุคหลังโควิด-19. พุทธมัคค์, [S. l.], v. 8, n. 1, p. 324–334, 2023. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bdm/article/view/267783. Acesso em: 5 มี.ค. 2024.