(สุวภัทร ชินขุนทด) พ. .; อโณทัย ส. .; สัทธาพงษ์ ก. . คุณค่าเชิงสัญวิทยาของความเชื่อการแก้บนของชาวพุทธไทยต่อพระพุทธโสธรตามมุมมองพุทธปรัชญา. พุทธมัคค์, [S. l.], v. 8, n. 1, p. 75–86, 2023. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bdm/article/view/267784. Acesso em: 29 ก.พ. 2024.