โยธารัตน์ ว. .; สำเนียง ป. .; เถื่อนช้าง ว. . แนวทางการพัฒนาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอำเภอลาดยาวเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต 2 ตามหลักธรรมพละ 5. พุทธมัคค์, [S. l.], v. 8, n. 1, p. 167–179, 2023. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bdm/article/view/267795. Acesso em: 1 มี.ค. 2024.