ไทยปรีชา ลัดดา. 2019. “ศึกษาความสุขตามแนวพุทธปรัชญาเถรวาทของพยาบาล ในโรงพยาบาลสามพราน จังหวัดนครปฐม”. พุทธมัคค์ 1 (1):12-16. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bdm/article/view/177710.