อามาตมนตรี พระมหามฆวินทร์. 2016. “วิเคราะห์เสรีภาพในทรรศนะของคาร์ล มาร์กซ์”. พุทธมัคค์ 1 (1):1-11. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bdm/article/view/177718.