หริมเทพาธิป เมธา. 2016. “บรรทัดฐานใหม่ของสังคมสารสนเทศเพื่อธรรมาภิบาล: The New Paradigm of the Information Society for Good Governance”. พุทธมัคค์ 1 (1):22-34. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bdm/article/view/178056.