อามาตมนตรี พระมหามฆวินทร์. 2016. “วิเคราะห์เสรีภาพในปรัชญาของรพินทรนาถ ฐากูรกับเดวิด ฮิวม์”. พุทธมัคค์ 1 (2):1-18. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bdm/article/view/178058.