จตฺตมโล พระมหาพิเชษฎ์. 2016. “การศึกษาเชิงวิเคราะห์การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักคำสอนในมงคลสูตร”. พุทธมัคค์ 1 (2):19-24. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bdm/article/view/178074.