กองกะมุด สมบัติ. 2016. “เบญจศีลในปรัชญาพุทธศาสนากับบัญญัติ 10 ในปรัชญาคริสตศาสนา : การศึกษาเชิงวิเคราะห์”. พุทธมัคค์ 1 (2):25-32. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bdm/article/view/178075.