ชยางกูร ณ อยุธยา เบญจวรรณ. 2016. “ความพึงพอใจของนักศึกษาหลักสูตรนักบริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นบ.ปภ.) รุ่นที่ 14 ที่มีต่อสื่อประชาสัมพันธ์ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย”. พุทธมัคค์ 1 (2):60-70. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bdm/article/view/178077.