ฐิตธมฺโม พระมหาธิตินัยต์. 2017. “การศึกษาเชิงวิเคราะห์หลักพุทธปรัชญาที่ปรากฏในอาทิตตปริยายสูตร”. พุทธมัคค์ 2 (1):22-27. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bdm/article/view/179477.