กมล พูนศักดิ์. 2016. “เปรียบเทียบการรับรู้ของจิตในพุทธปรัชญาเถรวาทกับเอ็ดมุนด์ ฮุสเซิร์ล”. พุทธมัคค์ 2 (1):53-61. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bdm/article/view/179485.