กฤดากร ณ อยุธยา คมนภัค. 2017. “ศึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยหลักพุทธปรัชญาเถรวาทในคัมภีร์วิสุทธิมรรค”. พุทธมัคค์ 2 (2):22-31. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bdm/article/view/179608.