อามาตมนตรี พระมหามฆวินทร์. 2017. “ตำรวจที่ดี : พุทธปรัชญาเชิงวิเคราะห์”. พุทธมัคค์ 2 (2):1-11. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bdm/article/view/179609.