อุ่นธง อานนท์. 2017. “ปรัชญาประเพณีของศาสนาอิสลามที่มีอิทธิพลต่อสังคมไทย”. พุทธมัคค์ 2 (2):12-21. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bdm/article/view/179610.