วิจิตรฐะพันธุ์ ณัฐปรียา. 2018. “ปรัชญาประเพณีของพระพุทธศาสนาที่มีอิทธิพลต่อสังคมไทย”. พุทธมัคค์ 3 (1):11-18. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bdm/article/view/179903.