สมจารี (หลวงกัน) พระมหาสมเจต. 2018. “เยาวชนกับการบรรลุธรรมในมุมมองของพุทธปรัชญาเถรวาท”. พุทธมัคค์ 3 (1):40-50. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bdm/article/view/179914.