ราชรินทร์ สถิระ. 2018. “บทวิจารณ์หนังสือเรื่องแก่นเดิมของพุทธปรัชญา (เล่มที่หนึ่ง : มนุษย์) เขียนโดย ศาสตราจารย์ ดร.สมภาร พรมทา”. พุทธมัคค์ 3 (1):58-68. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bdm/article/view/179923.