พลปญฺโญ พระครูวินัยธรอำนาจ. 2018. “ปัญหาและหลักการพัฒนาคุณภาพชีวิตในศตวรรษที่ 21”. พุทธมัคค์ 3 (2):25-35. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bdm/article/view/187206.