ชูศรี พระจาตุรงค์. 2019. “การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้มีเมตตาโดยการคบคนดี”. พุทธมัคค์ 4 (1):23-31. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bdm/article/view/187402.