สุชาติกุลวิทย์ อรพรรณ. 2019. “อิทธิพลของบิ๊กเดต้าต่อจริยศาสตร์และศีลธรรม”. พุทธมัคค์ 4 (1):32-41. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bdm/article/view/187405.