วิสุทฺธิเมธี พระปลัดณรงค์ศักดิ์, และ มากมูลดี สุขี. 2019. “สังคหวัตถุองค์ธรรมแห่งการสังคมสงเคราะห์”. พุทธมัคค์ 4 (2):10-19. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bdm/article/view/233568.