กมล พูนศักดิ์. 2019. “คุณค่ามนุษย์แบบอัตวิสัยในมหาสติปัฏฐานสูตร”. พุทธมัคค์ 4 (2):31-36. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bdm/article/view/233570.