กิตติกาญจนโสภณ ธารินี, ทั่วจบ สุธาทิพย์, และ ภูวคีรีวิวัฒน์ อาริยา. 2019. “ความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การกับพฤติกรรมการปฏิบัติงานของครู ในอำเภอเมือง สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา เขต 1”. พุทธมัคค์ 4 (2):37-43. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bdm/article/view/233572.