อามาตมนตรี พระมหามฆวินทร์, และ ศรีนนท์ มนัสวี. 2019. “ธรรมะเพื่อการพยาบาล : พุทธปรัชญาเชิงวิเคราะห์”. พุทธมัคค์ 4 (2):44-53. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bdm/article/view/233587.