แมกกี้ กัญญภัค. 2019. “เพศสภาพและบทบาทสตรีในฐานะอุบาสิกาตามทรรศนะทางพระพุทธศาสนา”. พุทธมัคค์ 4 (2):54-60. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bdm/article/view/233588.