สิริวโร พระมหาพรชัย, กิตฺติเมธี พระมหาขวัญชัย, เหล่าพิพัฒนา ไข่มุก, และ เฟื่องฟูลอย เพ็ญพรรณ. 2020. “การศึกษาวิเคราะห์อัตลักษณ์การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน จังหวัดแม่ฮ่องสอน”. พุทธมัคค์ 5 (1):1-14. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bdm/article/view/239879.