คมฺภีรปญฺโญ พระเสินจัง. 2020. “ศึกษาเปรียบเทียบแนวคิดเรื่องธรรมชาติของตัณหาในพุทธปรัชญาเถรวาทและปรัชญาจารวาก”. พุทธมัคค์ 5 (1):44-53. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bdm/article/view/240503.