ปุญฺญพฑฺฒโน พระมหาประเสริฐศักดิ์, และ โกละกะ สมพงษ์. 2020. “การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี”. พุทธมัคค์ 5 (2):35-50. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bdm/article/view/240735.