พระครูสิทธิวราคม, อินทจารี พระฌานิพิทย์, ชูชัย อาทิตย์, อ่อนสร้อย สุชาติ, สุขสมบูรณ์ วรวุฒิ, และ ภูนาสรณ์ สอาด. 2020. “พฤติกรรมการรักษาศีล 5 ของชาวบ้านในชุมชนวังทรัพย์สิน ตำบลชะแมบ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”. พุทธมัคค์ 5 (1):91-98. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bdm/article/view/240779.