อุตฺตมธมฺโม พระมหาไพจิตร, และ สงวนงาม พระมหาณัฐวุฒิ. 2020. “หลักธรรมเพื่อคุณภาพและความสำเร็จของงานวิจัย”. พุทธมัคค์ 5 (2):79-87. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bdm/article/view/240994.