แสงมะโน สุรวุฒิ, ธีรวโร พระปลัดวสันต์, ธรรมบุตร บัญชา, ไทยมิตร แสงอาทิตย์, และ กุมพล พระพจนันท์. 2020. “พระพุทธเจ้าชนะมารในปรัชญา 5 กระบวนทัศน์”. พุทธมัคค์ 5 (2):51-60. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bdm/article/view/241187.