หนูเพชร วรรณรักษ์. 2020. “ยุทธศาสตร์การพัฒนาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุที่เป็นความดันโลหิตสูงในชุมชนเลียบคลองมอญ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร”. พุทธมัคค์ 5 (2):16-25. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bdm/article/view/242645.