ตั้งปฐมวงศ์ (ญาณปฺปโภ) พระณัฏฐวัฒน์. 2021. “ปัจจัยด้านความมีวินัยและด้านความอดทนที่ส่งผลต่อแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ต่อการบรรพชาเป็นสามเณร ในกลุ่มสามเณรใหม่ ปี 2563 ของวัดโลกโมฬี อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่”. พุทธมัคค์ 6 (1):26-40. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bdm/article/view/243329.