มีมุ้ย อชิตพล. 2021. “การพัฒนาอีเลิร์นนิงคอร์สแวร์แบบผสมผสาน ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน เพื่อสร้างเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย”. พุทธมัคค์ 6 (2):30-41. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/bdm/article/view/244570.